Dodano: 2024-01-29, II Zimowy Dystans Społeczny - 11.02.24r.

 

 REGULAMIN

 

II ZIMOWY DYSTANS SPOŁECZNY

czyli Bieg Sztafetowy Morsów na dystansie 10 km o Puchar Burmistrza Wolsztyna i Starosty Wolsztyńskiego 

 

Organizator

Niagara Klub Morsów z siedzibą w Wolsztynie oraz współorganizator Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie

Cel

Promocja zdrowego stylu życia i aktywności na świeżym powietrzu. Promocja Powiatu Wolsztyńskiego. Wydarzenie ma charakter ogólnopolski, zdrowotny, rekreacyjny, turystyczny, amatorski, integracyjny.

Miejsce

               Plaża Miejska w Wolsztynie. Park Miejski.

Termin

11. 02. 2024 niedziela , godzina 12:00

Dystans

Łączny dystans 10km : 5 x 3 x 666m

Każdy z zawodników pokonuje dystans 666m trzykrotnie w określonej kolejności.

Zgłoszenia

Udział jest otwarty i dobrowolny.  Prawo startu w wydarzeniu mają zarówno kobiety jak i mężczyźni. Młodsi uczestnicy (12 -18 lat) mogą wystartować tylko i wyłącznie za zgodą prawnych opiekunów (oświadczenie prawnego opiekuna do okazania w biurze zawodów przy odbiorze pakietu).

Limit uczestników 30 sztafet. 150 uczestników. Dzieci powinny znajdować się pod opieką rodziców/prawnych opiekunów. Dzieci obowiązują zapisy - zapisuje rodzic. Uczestnicy biorąc udział w wydarzeniu jednocześnie akceptują powyższy regulamin uczestnictwa. Udział w wydarzeniu odbywa się na własną odpowiedzialność uczestników/rodziców/prawnych opiekunów. Uczestnicy biorąc udział w wydarzeniu zgadzają się jednocześnie na fotografowanie, filmowanie i przetwarzanie ich danych osobowych (zgodnie z RODO) przez Organizatorów i ich partnerów medialnych i innych. Organizator nie odpowiada za uczestników będących pod wpływem alkoholu i/lub innych środków zmieniających świadomość, a uczestnicy będący pod wpływem środków zmieniających świadomość będą dyskwalifikowani.

Do startu dopuszczone będą drużyny, które:

Zgłoszą 5- osobowe składy ( minimum 2 kobiety), podadzą nazwę sztafety.

Dokonają zapisu na stronie:

 https://plus-timing.pl/zgloszenia/zimowy_dystans_spoleczny-wolsztyn-2024 

Wniosą opłatę startową 150zł za drużynę.

Nr konta Niagara Klub Morsów 07 9660 0007 0022 2558 2000 0010, Tytułem: opłata startowa, nazwa drużyny

W dniu zawodów dostarczą podpisane oświadczenie o stanie zdrowia

W dniu zawodów odbiorą pakiet startowy

 

Program minutowy

10:00 11:30 – biuro zawodów. Obowiązkowa rejestracja. Odbiór pakietów startowych.

11:30 – odprawa techniczna zawodników

11:40 – rozgrzewka

12:00 – start wspólny

14:30 – dekoracja zwycięzców

Kategorie biegu:

Drużyny sztafetowe 5 osobowe. W składzie sztafety muszą znajdować się minimum 2 kobiety.

KM - OPEN

Dopuszcza się udział dzieci i młodzieży tylko za pisemną zgodą rodziców/opiekunów.

Nagrody

Puchary i nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych sztafety w kat. OPEN

Nagrody rzeczowe dla najlepszej sztafety w kat „ Najwyższy poziom fajność”.

Statuetka dla zawodnika/zawodniczki najwcześniej urodzonego/urodzonej

Przebieg wyścigu

Wymagane jest osobiste stawiennictwo w biurze zawodów wszystkich uczestników sztafety w celu odbioru pakietu, nr startowego oraz pałeczki sztafetowej.

Zawodnicy poszczególnych sztafet mają przypisane nr startowe oraz nr kolejności biegu wg zgłoszenia w formularzu. Zawodnicy startują w określonym porządku.

Wyścig na dystansie ok 10km.

Trasa biegnie ścieżkami oraz plaż Parku Miejskiego w Wolsztynie i liczy ok 666m. Sztafeta pokonuje 15 pętli.  Każdy z 5 zawodników musi pokonać dystans ok 2km tj. 3 x 666m. Strefa zmian w wyznaczonym miejscu na plaży.

Podczas biegu prowadzony będzie elektroniczny pomiaru czasu. Po biegu zostanie udostępniona lista z wynikami.

 

 

Obowiązujący strój

               Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do startu bez odzieży wierzchniej (czyli kobiety tylko w samych strojach kąpielowych/bikini, a mężczyźni tylko w samych kąpielówkach). Dopuszczalny jest start w: podkolanówkach, skarpetach, butach, w chuście/szaliku, rękawiczkach. Ramiona i uda pozostają odkryte.

Odpowiedzialność Organizatora:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody uczestników wyrządzone podczas wydarzenia/pokonywania trasy. Ryzyko udziału w wydarzeniu ponoszą uczestnicy.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

Depozyt

Zawodnik ma prawo pozostawienia pozostawienia rzeczy osobistych w depozycie.

Zobowiązania uczestników i organizatora:

Wszyscy uczestnicy, którzy dokonują elektronicznego zapisu jednocześnie akceptują Regulamin. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu po uprzednim poinformowaniu uczestników o zakresie przewidywanych zmian.

Ubezpieczenie:

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW dla uczestników. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Obsługa medyczna

Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

Postanowienia końcowe

l  Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko oraz zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

l  Podczas zawodów odbędzie się impreza towarzysząca Otrzęsiny Debiutantów - czyli chrzest nowych morsów oraz wybory Miss i Mistera Debiutantów. Zawodnicy będą mogli skorzystać z ruskich bani.

l  Protesty należy składać mailowo (pod adres: morsy@niagaraplywanie.pl ) w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.

 

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator imprezy Niagara Klub Morsów z siedzibą w Chorzeminie 178, 64 – 200 Wolsztyn oraz MEGA TIMING....... wyłącznie jako Podmiot Przetwarzający Dane.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
a) realizowania pomiaru czasu podczas Państwa uczestnictwa w zawodach sportowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,
c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora


Niagara Klub Morsów nie przekazuje Państwa danych osobowych innym odbiorcom niż Administrator Danych danej imprezy II Zimowy Dystans Społeczny. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców:
- osobom upoważnionym przez Administratora, naszym pracownikom i współpracownikom, pracownikom i współpracownikom Administratora Danych, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
- podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych,
- innym odbiorcom danych w zakresie ograniczonym do wymaganych danych celem realizacji usługi np. ubezpieczycielom, organom publicznym, służbie medycznej, prowadzącemu imprezę


Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w powyższych punktach będą przechowywane:
a) w systemach Niagara
 - w formie skróconej (imię, nazwisko, rok ur, kat. wiekowa, miasto, klub, nr telefonu) przez okres 2 tygodni po zakończeniu imprezy sportowej
 - w formie pełnej (zgodnie z formularzem zapisów) przez okres do 7 dni po zakończeniu imprezy sportowej;
 - Państwa dane nie są wykorzystywane do profilowania
b) po stronie Administratora Danych: przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora oraz Przetwarzającego Dane:
- dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,
- ich sprostowania,
- usunięcia,
- ograniczenia przetwarzania,
- oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych, występujących w formularzach zgłoszeń do imprez sportowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zawartej z Państwem świadczenia (startu), a ich niepodanie uniemożliwi realizację świadczenia (prawa startu).

 

Informacje w formularzach.
- Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
- Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
- Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz.
- Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza - rejestracji na imprezę sportową. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 

 

 

 

 

Pływalnia Wolsztyn

Pływalnia Wolsztyn
ul. Komorowska 2
64-200 Wolsztyn
Telefon: 68 347-43-60
Fax: 68 347-43-69

NIP 923-16-62-958
email: plywalnia@wolsztyn.pl
stat4uOsób online: 2
Wszystkie prawa zastrzeżone UM Wolsztyn by www.plywalnia.wolsztyn.pl 2008 - 2024. Projekt strony i wykonanie: PRESSTU.PL
Zezwala się na wykorzystywanie i publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia (www.plywalnia.wolsztyn.pl)