Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna ogólna dla klientów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się klientów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, że:


1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie danych osobowych klientów jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie. Adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie ul. Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn, tel. 68 347 43 60.


2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marcin Kosicki, iod@presstu.pl.


3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.


4. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.


5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.


6. Klienci Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.


7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


8. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.Wydrukuj tekst...Pływalnia Wolsztyn
ul. Komorowska 2
64-200 Wolsztyn
Telefon: 68 347-43-60
Fax: 68 347-43-69

NIP 923-16-62-958
email: plywalnia@wolsztyn.pl
stat4uOsób online: 4
Wszystkie prawa zastrzeżone UM Wolsztyn by www.plywalnia.wolsztyn.pl 2008 - 2021. Projekt strony i wykonanie: PRESSTU.PL
Zezwala się na wykorzystywanie i publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia (www.plywalnia.wolsztyn.pl)